Normativa i bones pràctiques per àmbits

Hotels i allotjaments turístics

Les obligacions de la normativa

En el cas d'hotels o altres establiments d'allotjament turístic cal aplicar les mateixes obligacions que als restaurants i a la resta d'establiments comercials. 

A més de les obligacions esmentades anteriorment, els hotels i els altres allotjaments turístics també han d'aplicar el Decret 159/2012 d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. A l'article 20 es fixen les informacions a lliurar al consumidor, almenys, en llengua catalana:

  • Nom, grup i categoria de l'establiment
  • Número o identificació de la unitat d'allotjament
  • Preu de la unitat d'allotjament i dels diferents serveis pactats
  • Data d'entrada i de sortida
  • Nombre màxim de persones que admet la unitat d'allotjament
  • Petició de llit complementari, si escau
  • Preu dels serveis inclosos en el servei d'allotjament i els no inclosos

Les normes del règim interior dels establiments turístics han de d'estar redactades en català i també en alemany, anglès, francès i castellà (article 12 del Decret 159/2012 d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic).

Tots els contractes, factures, documentació contractual en general, pressupostos, resguards de dipòsit o documents que hi facin referència o que en derivin cal que siguin en català (article 15.3 i 32.3 de la Llei 1/1998 de política lingüística, article 128-1.2 de la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya i article 21 del Decret 159/2012 d'establiments d'allotjament turístic).

Els annexos del Decret 159/2012 d'establiments d'allotjament turístic recorden que el personal de recepció dels establiments d'allotjament turístic han de conèixer el català.

Per a informació genèrica complementària consulteu els següents aparts:
Retolació i cartells
Atenció oral i escrita
Contractes, factures, rebuts i altres

Propostes per a una bona pràctica

  • Qualsevol treballador que atengui el públic hauria de tenir prou coneixements per a parlar aquesta llengua.
  • Si disposa de serveis de bar o de restauració cal que tota la informació de cartes de menú, retolació fixa i variable sigui en català i en una posició preferent. Per a més informació consulteu: Bars i restaurants.
  • Els clients no haurien de demanar mai un rebut, factura o pressupost en català. Caldria que fos per defecte en català o que el client sigui informat abans sobre els idiomes que pot escollir, entre els quals hi serà el català. 

Fes servir el català