Normativa i bones pràctiques per àmbits

Agències de viatges

Les obligacions de la normativa

Les agències de viatge, més enllà de les obligacions generals en relació al català que tenen la resta d'establiments comercials oberts al públic (com l'atenció oral i escrita, retolació, catàlegs, factures, contractes...), estan regulades pel Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges. Aquest decret preveu l'ús del català en els següents aspectes:

  • El rètol exterior en què consti el nom de l'agència, el grup al qual pertany i el codi d'identificació ha de ser com a mínim en català (article 4). 
  • Cal que siguin en català totes les informacions previstes a l'article 15.1. Les agències de viatges que participin en l'organització i venda final del viatge combinat, d'acord amb les funcions que els corresponguin sobre aquest, hauran de lliurar al consumidor, per escrit i en temps suficient abans de l'inici del viatge, en català, les informacions de tipus: horaris, escales, enllaços, adreces, clàusules contractuals, informació del contracte d'assegurança per cancel·lació i assistència...
  • Els contractes de viatges combinats i tota la informació obligatòria que contenen s'hauran de lliurar com a mínim en català (article 16).

Per a informació genèrica complementària consulteu els següents aparts:
Retolació i cartells
Atenció oral i escrita
Contractes, factures, rebuts i altres
Webs i Tic

Propostes per a una bona pràctica

  • Qualsevol persona d'atenció al públic de les agències de viatges hauria de poder atendre en català per defecte.
  • A més, tota la documentació en català haurà d'estar a disposició immediata del client, de manera que aquest tingui ple coneixement dels documents que hi ha en català sense necessitat de demanar-los.
  • Quan s'utilitzi material o documents que no depenguin directament de l'agència de viatges i que no siguin en català, particularment aquells que incompleixen la normativa (com els catàlegs de viatges amb preu), hauríem d'informar els operadors que els serveis no s'ajusten a la legislació vigent ni a criteris de responsabilitat social.

Fes servir el català